Kallelse till extrastämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till extra föreningsstämma.

Datum: onsdag den 21 juni 2017
Tid: 18.30-19.30
Plats: Styrelserummet, Gästrikegatan 12

DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om ändring av stadgarna
9. Stämman avslutas

Ladda ner styrelsens förslag till Stadgeändring.

Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman.
Ladda ner Engångsfullmakt för att fylla i om behovet finns. Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26