Kallelse till extrastämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till extra föreningsstämma.

Datum: onsdag den 21 juni 2017
Tid: 18.30-19.30
Plats: Styrelserummet, Gästrikegatan 12

DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om ändring av stadgarna
9. Stämman avslutas

Ladda ner styrelsens förslag till Stadgeändring.

Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman.
Ladda ner Engångsfullmakt för att fylla i om behovet finns. Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26


Utrensning den 25:e maj

GÅRDEN
Cyklar på gården måste märkas upp senast 25 maj annars kommer dessa att forslas bort. Detta gäller även pulkor m.m.

CYKELRUMMET
Cyklar skall märkas upp annars forslas de bort. I cykelrummet skall även gamla barnvagnar som inte används samt pulkor m.m. tas bort och ställas i ert egna förråd.

/Styrelsen via Louise Kelly 070-88 64 777


Årsstämma 2017

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2017.

Datum: Onsdag den 17:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Kallelse med årsredovisning kommer att delas ut till varje lägenhet innan stämman.

Om medlem önskar anmäla ärende enligt § 33 i stadgarna, ska det inkomma skriftligen till styrelsen senast 19 april.

Mvh
Styrelsen


Kallelse till Årsstämma 2016

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2016.Årsstämma 2013

Datum: Tisdag den 10:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret samt presentation av underhållsplan och vision
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

FullmaktFullmakt  Årsredovisning 2015

Mvh
Styrelsen


Garagestädning

Tisdag den 17:e Maj, mellan klockan 09.00-17.00 blir det storstädning i garaget hos Brf Kamelian 26 på Gästrikegatan 10-12.Vårstädning
Städningen omfattar golv, väggar och installationer i tak vilket innebär att samtliga fordon måste flyttas under tiden.

Städarna kan inte ansvara för eventuella skador på fordon som inte flyttats.

Om du inte flyttat fordonet debiteras du 500:- på garagehyran.
Ni ansvarar också för de skador som eventuellt uppstår.

Lösa enheter såsom däck, batterier och annat får inte lämnas i garaget och kommer att slängas.

Vänliga hälsningar Styrelsen


VATTENAVSTÄNGNING

Torsdag den 3 Mars mellan klockan 10:00-11:00 så behöver vattnet stängas av en stund i fastigheten för montering av ballofixer (avstängningsventiler) på kall- varmvattenledningar i ett badrum. Förhoppningsvis går arbetet relativ snabbt och uppehållet kort.

Mvh
Styrelsen