Kallelse till Årsstämma 2013

2013-04-29

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2013.Årsstämma 2013

Datum: Tisdagen den 14 Maj
Tid: 19:00 – 21.00
Plats: Axelssons lokal, Gästrikegatan 10

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorns revisionsberättelse
 10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Arvode åt styrelse och revisor
 14. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Stämman beslutar om stadgeändring
 18. Stämman beslutar om vi går vidare med ventilationsbyte
 19. Stämman avslutas

//Styrelsen


Styrelseval 2013

2013-04-26

StyrelseVal 2013
Vid årsmötet i Maj ska vi som vanligt välja ny styrelse till bostadsrättsföreningen.
All hjälp behövs eftersom föreningen har mycket att ta tag i under året.


Som medlem i Styrelsen får du…

 • Göra en värdefull insats för vårt gemensamma boende.
 • Driva och påverka viktiga frågor.
 • Chans att bättre lära känna dina grannar.
 • Bättre insyn i den förening som du satsat en stor summa pengar i.

Anmäl ditt intresse till Valberedningen – helst senast 3 Maj!

Valberedningen 2013

Martin Syberg
076-002 1266
martab@kth.se
Gästrikegatan 12

Katrin Zatti
0708-97 67 60
Katrin.zatti@e-spacecom.com
Gästrikegatan 10


Information

2013-04-26Vårstädning

VÅRSTÄDNING AV GÅRDEN
Söndagen den 28 april kl 11.00 städar vi tillsammans fram våren och avslutar med korvgrillning.

 • Fönsterputs är flyttat till Torsdagen den 25 April! Kom ihåg att stänga ventiler och fönster.
 • Grovsoprummet måste rensas från gamla barnvagnar o.d. Sophämtningen kommer inte fram
  • Vagnar och annat som inte används får ställas i lägenheter eller vindsförråd.
 • Märk upp cyklar/barnvagnar senast Lördagen 27 April.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen