Kallelse till Årsstämma 2016

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämman 2016.Årsstämma 2013

Datum: Tisdag den 10:e Maj
Tid: 18:30 – 20.30
Plats: Vasa Real, Karlbergsvägen 15, klassrum 13

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret samt presentation av underhållsplan och vision
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

FullmaktFullmakt  Årsredovisning 2015

Mvh
Styrelsen


Garagestädning

Tisdag den 17:e Maj, mellan klockan 09.00-17.00 blir det storstädning i garaget hos Brf Kamelian 26 på Gästrikegatan 10-12.Vårstädning
Städningen omfattar golv, väggar och installationer i tak vilket innebär att samtliga fordon måste flyttas under tiden.

Städarna kan inte ansvara för eventuella skador på fordon som inte flyttats.

Om du inte flyttat fordonet debiteras du 500:- på garagehyran.
Ni ansvarar också för de skador som eventuellt uppstår.

Lösa enheter såsom däck, batterier och annat får inte lämnas i garaget och kommer att slängas.

Vänliga hälsningar Styrelsen