Kallelse till Årsstämma 2020

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian 26 till årsstämma för 2020.

Datum: måndagen den 8 juni 2020
Tid: 18.30 – 20.30
Plats: Lokal, Gästrikegatan 10, plan -01

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens genomgång av verksamhetsåret
 9. Styrelsens årsredovisning
 10. Revisorns revisionsberättelse
 11. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
 12. Beslut om resultatdisposition
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvode åt styrelse och revisor
 15. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Genomgång och beslut av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stadgeändring
 19. Av styrelsen till stämma hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (§ 33)
 20. Stämman avslutas

Efter stämmans avslutande kommer vi ha allmän information samt frågestund.

Kan du inte delta på årsstämman är det viktigt att du lämnar din fullmakt med din röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (8 juni). Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakt till stämman. Fullmakter finns bifogat att fylla i. Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26