Kallelse till extra föreningsstämma

Härmed kallas samtliga medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamelian till extra föreningsstämma.

Datum: Onsdag den 28:e februari
Tid: 18:30
Plats: Gästrikegatan 10-12, -2 trappor (styrelserummet bredvid tvättstugan)

DAGORDNING

  1. Stämman öppnas
  2. Fastställande av dagordning
  3. Val av stämmoordförande
  4. Val av protokollförare
  5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet samt val av rösträknare
  6. Fråga om kallelsen behörigen skett enligt stadgarna
  7. Godkännande av röstlängd
  8. Genomgång och beslut av, till stämman, utskickat beslutsunderlag för stadgeändring
  9. Stämman avslutas

Kan du inte delta på extrastämman är det viktigt att du lämnar din fullmakt med din röst i föreningens brevlåda på Gästrikegatan 12 senast 16.00 samma dag (28 februari).

Vill du överlåta din röst till annan person så ska den personen ha med sig din fullmakttill stämman.
Väljer du inte att göra detta anses du ha förverkat din rätt att påverka beslutet.

Ladda ner: Engångsfullmakt
Ladda ner: Styrelsens förslag till Stadgeändring

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Brf Kamelian 26