Trivselregler

Trivselregler för Bfr Kamelian 26

BALKONGER

Har du blomlådor skall dessa hänga innanför balkongräcket. Detta på grund av säkerhetsrisken, då de kan ramla     ned och göra skada på såväl person som egendom.

BRANDVARNARE

Alla lägenheter skall vara utrustade med brandvarnare. Kontrollera med jämna mellanrum att den fungerar och byt ut batteriet så snart den inte gör det.

BREDBAND

Föreningen är ansluten till Tele2 vad det gäller bredband, även 1000/1000 Mbit/sek fiber från Stockholms Stadsnät är indraget i fastigheten. Båda bredbandsuppkopplingarna ingår i månadsavgiften.

TV

 • Föreningen är ansluten till Tele2 vad det gäller TV, kontakta dem direkt om du vill teckna abonnemang.
 • Grundpaketet för Kabel-TV är M8 Favoriter där medlemmen varje månad har möjlighet att byta kanaler via ”Mina sidor” genom att logga in på Tele2:s hemsida.
 • Uppge att ni är medlem i vår förening, Brf Kamelian 26, hänvisa även till vårat gruppavtal, så erhåller ni rabatt på deras uppgradering av digital-TV-abonnemang och kanalpaket som erbjuds.
 • All form av Ingrepp, anslutning/ar, vidarekoppling/ar i befintliga uttag för Tele2 TV & Data är icke tillåtet att genomföras av annan än utav Tele2 anlitad installationstekniker.   

BYGGA OM

 • Sätt alltid upp meddelanden i båda portuppgångarna så att dina grannar vet vem som renoverar.
 • Om ändringen påverkar/berör bärande väggar, omdragning av el eller vatten måste styrelsen få en skriftlig ansökan om tillstånd till detta.
 • Vid renovering av badrum skall ballofixer installeras.
 • När du borrar i lägenhetens väggar fortplantar sig ljudet i hela fastigheten. Borra under så kort tid som möjligt och ta stor hänsyn till dina grannar. Tänk på att de flesta barnen i fastigheten går och lägger sig runt klockan 19:00. Köp eller hyr en hammarborr, då dessa är mycket effektivare att borra i våra väggar med.

CYKLAR OCH CYKELRUM

Det finns cykelställ på innergården och ett cykelrum nere i garaget. Dessa utrymmen skall inte användas till uppsamlingsplats utan är till för dem som använder sina cyklar kontinuerligt. Använder du inte din cykel ska du ta bort den ifrån cykelstället/cykelrummet och ställa den i ditt förråd. Det är p.g.a brandfara förbjudet att förvara motorcyklar och mopeder i cykelrummet, dessa skall stå inom hyrd markerad p-plats/er i det ordinarie garaget.

ELEKTRONIKINSAMLING

Mindre elektriska hushålls-, radioapparater, kassettbandspelare, små TV-apparater mm kan slängas i el-in­samlingen i grovsoprummet. Allt som är större forslar var och en själv till tippen.

FASADEN, BORRNING I DENNA

Vår fasad tillhör föreningens ansvarsområde. P.g.a. materialets beskaffenhet och den risk för fuktskador som finns är det absolut förbjudet att borra, spika eller på annat sätt orsaka åverkan på fasad väggarna.

FELANMÄLAN

Se anslagstavla för telefonnummer till vår fastighetsskötare.

AKUTA FEL PÅ HELGER OCH KVÄLLAR

Vi har avtal med Rubin Facilitetsservice. Observera att det verkligen ska vara akuta fel då det kostar föreningen extra varje gång denna tjänst anlitas. Ev. kan onödiga utryckningar debiteras bostadsrättsinnehavaren i efterhand.

FEST

 • Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål.
 • Sätt också gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre och styrelsen slipper upprörda brev från dina grannar om att du borde sparkas ur föreningen.
 • Om ni väljer att sitta på balkongen eller uteplatsen på kvällen bör ni tänka på att ett par hundra personer runt omkring hör allt ni gör och säger.
 • Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till.

FULLMAKT

Om en röstberättigad medlem inte kan närvara vid föreningsstämman har man rätt att använda sig av ombud. Endast medlemmens maka/make, sambo eller annan medlem i föreningen får vara ombud. Ombudet måste kunna uppvisa skriftlig dagtecknad (dvs daterad med år, månad och dag) fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Se Föreningsstämma.

FÅGELMATNING

Av sanitetsskäl matar vi inte fåglarna då de drar till sig ohyra!

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hålls vanligtvis i maj. Kallelse med exakta uppgifter meddelas ett par veckor innan genom medlemsinformation.

Det är ett viktigt tillfälle för att kunna påverka sitt boende eftersom vi väljer nya styrelseledamöter, valberedning och revisorer samt behandlar motioner. Om du inte kan vara med på stämman kan du företrädas av ombud. För mer information kontakta styrelsen. Se även Fullmakt och Motioner.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de dock bara en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Se Fullmakt.

FÖRSÄKRING FÖR BOSTADSRÄTT

Det är mycket viktigt att du har en gällande hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt eftersom t ex en vatten­skada kan bli mycket kostsam. Det ditt ansvar att återställa ytskiktet (i t ex badrum) i gott skick även om det är föreningens försäkring som täcker ev. skada från rör.

GARAGEPLATSER

I garaget finns 41 platser för bil och 4 MC- platser. Är du intresserad av att hyra en plats? Prata med föreningen. Priset för en garageplats är 2100kr/mån (medlem i förening, standard plats) för bil och 600 kr/mån för MC.

GARAGEREGLER

Garageplatser finns att hyra både för de som bor i huset och för de som bor på en annan adress.  Överlag betalar ”interna” några hundralappar mindre än de externa gästerna och priset varierar beroende på platsens läge (åtkomlighet) och bredd. Om det inte finns en ledig plats ställs man i kö och tilldelas ett könummer.  Vi tillämpar följande regler beträffande garagekön:

  1. Högst prioriterade: de som redan har en plats men trivs inte med den och vill byta sin plats mot någon annan.
  2. Näst högst prioriterade: de som bor i huset (”interna”).
  3. Övriga: dvs  ”externa”.

Om man erbjuds en plats och tackar nej, får man själv visa att man är fortsatt intresserad att få en plats genom att regelbundet ta kontakt med garageansvarig.  Om man inte visar fortsatt intresse för att få en plats står man i kön men man kan eventuellt flyttas längre ner i kön, beroende på hur angelägna de andra är för att få en plats. Huvudbudskapet är att den som vill ha en plats bör själv visa att han/hon är fortfarande intresserad.  Garageansvarig ska se till att upprätthålla ett rättvist system så att de som verkligen behöver plats får den så snart en plats är ledig. ”Köprincipen” används men med ett undantag; om man tackat nej till erbjuden plats och det finns en annan familj/person som står i garagekön som anses ha särskilda behov att få en plats. Till de som har särskilda behov räknas handikappade och ensamstående föräldrar. Sådana avsteg förekommer mycket sällan och ärendet avgörs av garageansvarig tillsatt av styrelsen. Vid en tvist avgörs ärendet på ett ordinarie styrelsemöte. Vid försäljning av lägenheten och uppsagd garageplats är det inte tillåtet att öronmärka sin plats till eventuella köpare, dvs garageplatsen kan inte användas som ”bonus” vid försäljning. Vid eventuella tvister om en plats har inte tillsatt garageansvarig skyldighet att redovisa aktuell kölista till enskilda intressenter. Vederbörande bör i sådana fall vända sig direkt till styrelsen.

GLASINSAMLING

Insamling av glas sker i särskilda kärl i grovsoprummet. Det finns behållare för färgat och ofärgat glas. Här får inte porslin och speglar slängas för då förstörs glasmassan vid nedsmältningen och flera ton glasmassa kan bli helt oanvändbar! Glöm inte heller att ta bort metalldelar från ex glasflaskor.

GRILLNING

Grillning är tillåten på innergården. Absolut inte på din balkong!

GROVSOPOR

I garaget finns ett grovsoprum där det finns utrymme att kasta mindre skrymmande grovsopor. Ni får själva ombesörja bortfraktande av skrymmande gods som tex. gamla möbler, TV-apparater etc.

HISSJOUR

Föreningen har avtal med Hissgruppen, ring dem om hissen inte fungerar som den skall. Felanmälan dygnet runt: 08-21 33 00.

INBROTT

Vi har tyvärr haft många inbrottsförsök i fastigheten om du märker något misstänkt anmäl då till polisen. Meddela därefter styrelsen eftersom den typen av problem brukar gå i vågor. Kanske kan vi göra något för att förhindra en upprepning. Kom gärna med tips och förslag på hur vi kan förbättra inbrottsskyddet i föreningen.

KARTONGER

Kartonger skärs ner eller viks ihop så att de inte tar så mycket plats. Som grovsopor räknas även omslagspapper, wellpapp, tvättmedelskartonger mm. OBS! Tänk på att inga matrester får vara kvar på eller i kartonger – då kommer vi få problem med råttor.

LAMPOR/LYSRÖR

Uttjänta lysrör innehåller kvicksilver som inte bör spridas i vår miljö. Var försiktig med lysrören så att de inte går sönder. I grovsoprummet finns behållare för lysrör och vanliga glöd- och halogenlampor.

LÄGENHETSFÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Tänk på att inte förvara brandfarligt material som bensin, fotogen etc där. Förrådet skall alltid vara låst även om det är tomt. Du ombesörjer själv hänglås.

MEDLEMSMEDDELANDE

Ett medlemsmeddelande utkommer några gånger per år och innehåller information om vad som händer i föreningen.

MEDLEMSSKAP

Endast privatpersoner godkänns som medlemmar i Brf Kamelian 26, inte juridiska personer. Vi förutsätter att du som söker medlemskap och köper bostadsrätt här också avser att bo i din lägenhet. Om det misstänks att så inte är fallet har styrelsen rätt att avslå en medlemsansökan. Styrelsen har också med stöd av stadgarna rätt att frånta någon ett medlemskap, det vill säga nyttjanderätten är förverkad, om lägenheten används till annat ändamål än det stadgarna anger (dvs permanentboende).

Har du firman hemma får du naturligtvis gärna ha firmanamnet på din egen dörr, men inte på anslagstavlan i porten. Näringsverksamheten måste också uttalat vara av ringa betydelse, annars kan ditt medlemskap återkallas. Du får alltså inte använda lägenheten i huvudsak som företagslokal.

Minsta andel är 10%. Ungdomar har inte alltid råd att köpa lägenhet och deras föräldrar går in som säkerhet och blir då delägare utan avsikt att bosätta sig i föreningen. Detta kan göras inom de angivna procentsatserna.

MILJÖSTATION

Flera miljöstationer finns inom gångavstånd. Medicinrester lämnas på apoteket.

MOTIONER

Motioner ska enligt stadgarna vara skriftliga och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan föreningsstämman. De ska innehålla motionärens namn, adress, lägenhetsnummer, önskemål/fråga samt förslag på åtgärd. Lägg dem i Brf Kamelians brevlåda i 12:an. OBS! Motioner behandlas på föreningsstämman. Skrivelser, önskemål och synpunkter kan inlämnas när som helst under året.

NAMN PÅ DÖRREN/PORTEN

Om du har ändrat efternamn, namnet har blivit felstavat, sambons namn ska stå med etc. ta då kontakt med Rubin Facilitetsservice.

NYCKLAR

Varje lägenhetsinnehavare erhåller tre s.k. boendenycklar som går till gemensamma utrymmen som yttre portar och garaget. Det finns alltså inga extra nycklar till din lägenhet i föreningen eller någon centralnyckel som passar till din dörr. Om du av någon anledning önskar ytterligare boendenyckel kontakta Styrelsen, så erhålles den till självkostnadspris.

OHYRA

Om du tror att du fått in ohyra i din lägenhet, kontakta genast Anticimex. En sanering går oftast på ett par timmar och är helt gratis för de boende eftersom fastighetsförsäkringen täcker kostnaderna.  Om du har varit utomlands där det t ex förekommer kackerlackor kan det vara en god ide att packa upp i badrummet och skaka alla plagg m.m. över badkaret.  Att som medlem inte omgående ta hand om problemet och på så sätt bidra till att den sprids, är enligt stadgarna tillräckligt för att förverka ett medlemskap.

PANTSÄTTNING OCH ÖVERLÅTELSEAVGIFTER

 • När man belånar sin bostadsrätt tar föreningen ut en administrativ avgift på 1% av basbeloppet per lån. Detta gäller även vid omsättning av lån.
 • Vi köp gäller att en överlåtelseavgift tas ut av säljaren med 2,5 % av basbeloppet.
 • I samband med ändring av ägandeförhållanden som kan uppstå, skall nya överlåtelsehandlingar skrivas och lämnas till styrelsen.

SKICKA ALLTID ÖVERLÅTELSEHANDLING SAMT MEDLEMSKAPSANSÖKAN TILL FRUBO AB FÖRST.
FRUBO skickar handlingarna vidare till styrelsen i Brf Kamelian 26, för beslut om medlemskapet.

PAPPERSINSAMLING

Returpappersinsamling finns på innergården. Dags- och veckotidningar, direktreklam, telefon­kataloger mm slängs här. Observera att inga pizzakartonger hör hemma här.

PORTKOD

Byts ut vid behov och meddelas genom lapp i brevlådan.

RASTNING AV HUSDJUR

Det är inte tillåtet att rasta husdjur på föreningens mark.

RÖKNING

Rökning är förbjuden i garaget, hissarna, trapphusen och på vindarna, dvs. alla gemensamma ytor i våra fastigheter. Tänk på dina grannar (framförallt barnen) och se till att inte fimpa ute på gården/lekplatsen. Ni som röker på balkongen – tänk på att grannen kanske äter på balkongen, så visa hänsyn. Självklart kastar du heller inte ut fimpar från balkongen.

SOPSORTERING

Vänligen läs på uppsamlingskärlen vad skall slängas var, om vi följer detta så slipper föreningen extra kostnader. Soppåsar etc som ställs på golvet utanför uppsamlingskärlen debiteras som extra kärl! Det kan bli avsevärda kostnader om året på grund av sådant.

STADGAR

Har du inte fått stadgarna vid överlåtelsen, be föreningen om ett exemplar – då alla medlemmar bör  känna till dem.

STYRELSEN

Brf Kamelians styrelse består av f.n. 7 ordinarie ledamöter, dessa väljs på föreningsstämman. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Föreningens brevlåda finns på i 12:an.

STÄDNING

Städning av entréer och trapphus sker veckovis.

STÖRANDE GRANNAR

Börja alltid med att prata med din granne! De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande och brukar snabbt bättra sig efter ett vänligt samtal. Tänk på att inte bara musik och spikande i väggar upplevs som störande, utan även tvättmaskiner, duschning, spring av barnfötter mm upplevs som störande vid sena och eller mycket tidiga tidpunkter.

Visa extra hänsyn vardagar innan 07.00 och efter 19:00 samt helger innan 09:00 och efter 19:00. Om problem med störningar är återkommande, och kontakter med grannen inte hjälper, bör du föra dagboksanteckningar med tidpunkter och typer av störning och sedan kontakta styrelsen.

Bostadsrättshavare ansvarar för sina ev. andrahandshyresgäster. Tänk på att vid vissa allvarliga störningar kan föreningen säga upp bostadsrättshavaren.

SÄKERHETSDÖRRAR

Glöm inte att tala om för ditt försäkringsbolag att din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom detta kan ge billigare hemförsäkring/lägre självrisk i många bolag.

TVÄTTSTUGA

Gemensam tvättstuga finns i källaren. Tid till tvättstugan bokas med hjälp av er passerbricka via den elektroniska bokningstavlan bredvid tvättstugan.

Aptus Home
Man kan även boka via appen Aptus Home som ni hittar på App Store och Google Play via nedan länkar.
iPhone, iPad: https://apps.apple.com/se/app/aptus-home/id1205895864
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.aptus.aptushome

Har ni inte tagit er tvättid i anspråk inom 45 minuter så har annan medlem rätt att nyttja er tvättid. För den gemensamma trevnaden hjälps vi åt att hålla snyggt genom att städa efter oss.

UTHYRNING AV BOSTAD I ANDRAHAND

Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från styrelsen.

Du får hyra ut i andra hand av följande skäl:  

 • Dokumenterat arbete eller studier på annan ort Värnpliktstjänstgöring
 • Samboskap (prövotid)
 • Andra, synnerligen goda skäl kan godkännas men kontrollera först med styrelsen

OBS!

 • Juridiska personer godkänns inte.
 • Tillstånd att hyra ut ges för högst 1 år i taget och 2 år totalt.
 • Ansök i god tid då beslut fattas på styrelsesammanträdena.
 • Det juridiska ansvaret för bostadsrätten kvarstår hos ägaren, t ex att avgifter betalas i tid eller att andra­handshyresgästen inte uppträder störande för övriga boende.
 • Tänk på att avtala bort hyresgästens besittningsrätt. Glöm inte att se över försäkringsbehovet.
 • Se information under Andrahandsuthyrning och här finner ni blankett.

VALBEREDNING

Ledamöterna i valberedningen ska föreslå kandidater till styrelse och revisorer i föreningen. Ring någon i valberedningen om du är intresserad eller vill föreslå någon av dina grannar!

VATTENSKADA

Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbart kontakt med både föreningen och ditt försäkringsbolag. Råkar du ut för vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta dessutom kontakt med din granne.

ÅRSREDOVISNING

Brf Kamelians räkenskapsår är kalenderåret och årsredovisningen delas ut i samband med förenings-stämman.